תכניות אכיפה פנימיות

תכנית האכיפה הפנימית היא תכנית כללית, המאפשרת הגברת הציות והשמירה על החוק מתוך החברה פנימה. התכנית היא למעשה תכנית הדרכה ובקרה, המכוונת בעיקרה להסביר לעובדים את משימות הארגון, ערכיו וסדרי העדיפויות ולסייע להם ביישום עקרונות אלה, תוך קיום החוקים הרלוונטיים. מטרת התכנית להגביר את המודעות לחשיבות הנושא בו עוסקת התכנית, ולצמצם ככל שניתן הפרות חוקים, תקנות ונהלים הקשורים אליו. תכנית אכיפה פנימית, שמוטמעת בארגון, יכולה להפחית ולצמצם את חשיפת התאגיד ועובדיו לסיכון של הפרות חוק ושל תאונות עבודה. בנוסף, יישום אפקטיבי של התכנית יכול לסייע בידי עובדי החברה כטענת הגנה אפשרית, כנגד הטלת אחריות פלילית אישית, אם יוכיחו שעשו כל שניתן כדי למלא חובתם למניעת הפרות חוק. ראה מאמר: "תוכנית אכיפה פנימית ושיפור העמידה בדרישות החוק".

משרדנו מסייע בהכנת תכניות אכיפה פנימיות בארגונים, לצורך מיפוי דרישות החוקים החלים עליהם, איתור הפערים בין דרישות החוק למצב בתאגיד וצמצומם. כמו כן, מלווים עורכי הדין ממשרדנו את הארגון בתהליך הטמעת תכנית האכיפה. במסגרת זו נבדקים גם נהלי העבודה של הארגונים ויעילות יישומם בקרב עובדי ומנהלי הארגון. מעבר לכך, כולל תהליך הליווי, בין היתר:

מתן הדרכות לעובדים אודות החוקים הרלוונטיים;

עריכת מבדקי אכיפה פנימיים וליווי מבדקי אכיפה פנימיים שמתבצעים בארגון לבדיקת עמידתו בדרישות החוק והתקנות;

טיפוח ערוץ תקשורת חיובי עם הרשויות ושיפור שת"פ;

סיוע ביצירת פעילות ניהולית מובילה ותומכת לשיפור רמת הציות לחוק;

סיוע ביצירת תשתית ארגונית, שתאפשר פיקוח ובקרה על רמת הציות של הארגון ועובדיו לדינים הרלוונטיים.

הדפסה