ניהול סיכונים משפטיים בארגונים

הסביבה העסקית מאופיינת מטבעה בתנאים של אי ודאות ומורכבות החושפים ארגונים לסיכונים משפטיים שונים (עסקיים, פיננסיים, תפעוליים, משפטיים ועוד), שעלולים להשפיע על השגת מטרותיהם ולהסב להם הפסדים, נזקים חומריים, אבדן מוניטין ועוד. מרבית הפעילויות של הארגונים מחייבות נטילת סיכונים משפטיים וכן בניית מערכת דינמית ואפקטיבית של ניהול סיכונים משפטיים, שבה קיים מערך בקרה יעיל לצורך צמצום, או מזעור סיכונים משפטיים. ניהול נכון של סיכונים משפטיים מאפשר לארגונים למצות הזדמנויות ולשפר ביצועיהם. היתרונות שביצירת מערך ניהול סיכונים משפטיים אפקטיבי בארגון כוללים, בין היתר: עמידה בדרישות החוקים, תקנות ודרישות מצד הרשויות, שיפור בטיחותם של העובדים ושל בריאותם, שיפור הדיווח בנושאים כספיים, שיפור מערך הממשל התאגידי, שיפור מערך הבקרה הפנימי, שיפור הביטחון והאמון של בעלי עניין שונים בחוסנו של הארגון, צמצום הפסדים, ועוד.

משרדנו עוסק בזיהוי סיכונים משפטיים ותפעוליים, הערכת השפעתם על תפקוד הארגונים וסיוע בגיבוש מנגנוני בקרה יעילים, במטרה לשלוט בסיכונים משפטיים ולצמצמם. גישתנו לניהול הסיכונים משפטיים מבוססת על מתודולוגיה בינלאומית, בהתאם לתקן משנת 2009: 31000 ISO. ראה: "ניהול סיכונים משפטיים- הדור הבא". תקן זה, מגדיר עקרונות וקווים מנחים גנריים, באשר לניהול סיכונים משפטיים ומסייע לארגונים מסוגים ומגדלים שונים ליישם את עקרונות ניהול הסיכונים המשפטיים , כחלק בלתי נפרד מתהליכי העבודה והניהול שלהם. במסגרת תהליך הטמעת ניהול הסיכונים המשפטיים בארגונים, מעניק משרדנו ייעוץ משפטי וליווי של תהליכי ניהול סיכונים משפטיים המתבצעים בארגונים בתחום התפעולי והפלילי, לרבות עריכת מבדקים פנימיים, בחינת יעילות מנגנוני הבקרה הפנימית ובדיקה כוללת של הטמעת התרבות הארגונית בתחום זה.

 

הדפסה